تکنولوژی اسمز معکوس

تکنولوژی اسمز معکوس

تکنولوژی اسمز معکوس     در اسمز معکوس ، آب خام توسط پمپ به داخل محفظه ای که دارای غشای نیمه تراوا می باشد ، رانده می شود چون تقریبا…